- zlte pole navrhu stranky TOP -Pravidlá projektu

Zvoľte si zodpovednú osobu za projekt na škole

Zodpovedná osoba bude aktívne spolupracovať s komunikovať koordinátorkou projektu a zasielať požadované informácie ako:

 • zúčastní sa úvodného kurzu webinára na konci augusta 2022
 • vyplnenie a doručenie vstupného dotazníka (do 31. októbra 2022) a výstupného dotazníka (do 15. júna 2023).
 • dohadovanie termínov online kurzov a doručenie prezenčných listín v požadovanej forme (podľa formy vzdelávania)

 

Vstupný a výstupný dotazník

Je zameraný na zistenie stavu produkcie a nakladania s odpadom v zapojenej škole na začiatku a na konci školského roku. Na jeho základe je možné vyhodnotiť efektivitu projektu na zapojenej škole. Jeho príprava podkladov na jeho vyplnenie trvá min. 5 dní a samotné vyplnenie do 10 min. Metodiku získavania údajov nájdete tu a samotný dotazník si v predstihu môžete pozrieť tu.

 

Vybrané školy v mentoringovej forme

Vytvoriť akčnú skupinu žiakov (aktívni, komunikatívni...) podľa počtu tried odporúčame nasledovne:

 • v prípade základnej školy len s I. stupňom – žiaci 4. ročníka
 • v prípade základnej školy s I. a II. stupňom – žiaci 7. a 8. ročníka
 • v prípade strednej školy – študenti 2. a 3. ročníka 

Počet tried školy

Počet členov akčnej skupiny

do 12 tried

12 žiakov

13 - 16 tried

16 žiakov

16  - 20 tried

20 žiakov

nad 20 tried

24 žiakov

 

 • vyhradiť 3 dni a v rámci vyhradeného dňa 5 vyučovacích hodín na prácu s akčnou skupinou po dohode s mentorom;
 • prítomnosť učiteľa zodpovedného za projekt na mentorovaný hodinách.
 • zabezpečiť podpis a doručenie prezenčnej listiny podľa inštrukcií koordinátorky projektu
 • vytvoriť priestor pre dvojice žiakov/študentov akčnej skupiny, ktoré budú realizovať aktivity v ďalších triedach na Škole: každá dvojica uskutoční rovesnícke vzdelávanie v 2 až 3 triedach v rámci 3 vzdelávacích modulov, čo je spolu 6 až 9 vyučovacích hodín počas doby trvania projektu

 

Vybrané školy v lektorskej forme

 • uvoľnenie 6 tried pre prácu lektora v rámci dňa po dohode s lektorom, resp. nižší počet tried, pokiaľ o to lektor požiada;
 • uvoľnenie všetkých tried školy pre prácu lektora počas realizácie projektu
 • prítomnosť učiteľa zodpovedného za projekt alebo jeho zástupcu na hodinách.
 • zabezpečiť podpis a doručenie prezenčnej listiny podľa inštrukcií lektorky alebo koordinátorky projektu

Pravidlá pre školský rok 2021/22 si môžete prečítať tu

 

 

Projekt je finančne podporený z Európskeho kohézneho fondu. Výška nenávratného finačného príspevku je 197 144,21 €   Projekt realizujú