- zlte pole navrhu stranky TOP -O projekte

Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách.

380 škôl získa nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad - jej úlohu si zvolí škola samostatne.

V školskom roku 2021/22 sme vybrali 68 z nich, ktoré okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály a pod.).

V školskom roku 2022/23 oslovíme ďalších 72 z nich, ktoré získú aj pravidelný servis ako lektorovanie alebo mentorovanie, metodické materiály, webináre a pod.

Ide o pokračovanie pilotného ročníka projektu Eko Alarm, ktorý prebiehal od januára 2018 do novembra 2018. Viac o pilotnom ročníku sa dočítate tu.

Mentorovanie

Na škole je vytvorený akčný tím z aktívnych žiakov/študentov, ktorí budú zaškolení prostredníctvom 3 interaktívnych online modulov. Jeden modul trvá 3 vyučovacích hodín a 2 hodín venovaných tréningu rovesníckeho vzdelávania. Je realizovaný blokovo s ohľadom na všetky potreby žiakov a jedinečnosti online vzdelávania. Žiaci/ študenti budú pracovať v menších skupinách, aj samostatne a budú plniť rôzne interaktívne úlohy. Zároveň získajú dostatok informácií o problematike odpadov. Takto nadobudnuté informácie posúvajú ďalej svojim spolužiakom v celej škole prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania.

 

Lektorovanie

Školám, ktoré si zvolia túto formu vzdelávania bude poskytnuté vzdelávania v téme odpadov v troch oblastiach:

  • Odpad;
  • Triedenie odpadov;
  • Zero waste - minimalizácia a predchádzanie vzniku odpadov.

Bude prebiehať interaktívnou online formou a uskutoční sa pre všetkých žiakov na škole. Vzdelávanie v každej téme môže prebehnúť naraz pre všetkých žiakov alebo vo viacerých rozdelených skupinách (napr 1.-2. ročník, 3.-5. ročník, 6.-9. ročník).

 

Priebeh vzdelávania

Vzdelávanie prebieha iba v online forme, kedy je mentor/lektor prítomný na škole iba online. Prezečná forma nie je možná. Je potrebné zabezpečiť kvalitné pripojenie na internet v triede kde prebieha vzdelávanie, interaktívnu tabulu/dataprojektor, notebook. Pre zvýšenie interaktivity je ideálne (nie však povinné) ak majú žiaci/študenti možnosť pripojiť sa na internet prostredníctvom smartfonu,tabletu, či počítača.

 

 

Výber škôl

Pre školský rok 2022/2023 hľadáme spolu 72 škôl, ktoré sa zúčastnia mentorského alebo lektorského vzdelávacieho programu. Momentálne je možnosť vzdelávania ponúkaná školám ktoré od nás získali nádoby na triedenie odpadu. Ak sa uvoľnia kapacity bude v júni vyhlásená verejná výzva.

Použité zubné kefky premeníme na koše na triedený odpad
Všetky koše, ktoré poskytneme školám vzniknú z druhotných surovín a sú vyrábané na Slovensku.
Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 milióny zubných kefiek . Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov.

Preto sme zbierali použité zubné kefky. Následne z nich vyrábali koše na triedený zber odpadu, ktoré daruje slovenským školám. Takto je minimalizovaná doprava plastového odpadu a zároveň ľudia zo Slovenska dostávajú prácu. 

Projekt je finančne podporený z Európskeho kohézneho fondu. Výška nenávratného finačného príspevku je 197 144,21 €   Projekt realizujú