- zlte pole navrhu stranky TOP -O projekte

Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách.

380 škôl získa nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad - jej úlohu si zvolí škola samostatne.

Vybraných 70 z nich, okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály a pod.).

Ide o pokračovanie pilotného ročníka projektu Eko Alarm, ktorý prebiehal od januára 2018 do novembra 2018. Viac o pilotnom ročníku sa dočítate tu.

Mentorovanie

Na škole je vytvorený akčný tím z aktívnych žiakov/študentov, ktorí budú zaškolení prostredníctvom 3 interaktívnych online modulov. Jeden modul trvá 3 vyučovacích hodín a je realizovaný blokovo s ohľadom na všetky potreby žiakov a jedinečnosti online vzdelávania. Žiaci/ študenti budú pracovať v menších skupinách, aj samostatne a budú plniť rôzne interaktívne úlohy. Zároveň získajú dostatok informácií o problematike odpadov. Takto nadobudnuté informácie posúvajú ďalej svojim spolužiakom v celej škole prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania.

 

Lektorovanie

Školám, ktoré si zvolia túto formu vzdelávania bude poskytnuté vzdelávania v téme odpadov v troch oblastiach:

  • Odpad;
  • Triedenie odpadov;
  • Zero waste - minimalizácia a predchádzanie vzniku odpadov.

Bude prebiehať interaktívnou online formou a uskutoční sa pre všetkých žiakov na škole.

.

 

Výber škôl

Pre školský rok 2021/2022 hľadáme spolu 70 škôl, ktoré sa zúčastnia mentorského alebo lektorského vzdelávacieho programu a získajú do každej triedy koše na triedený odpad a ďalšie ktoré získajú iba koše na triedený odpad do každej triedy. Registrovať sa môžu základné a stredné školy, ktoré sú oboznámení s pravidlami projektu, vyplnením registračného formulára do 30.6 2021.

Výber škôl realizujú zástupcovia CEEV Živica na základe údajov uvedených v registračnom formulári v priebehu júla 2021. Vybrané školy budú kontaktované na e-mailová adresu riaditeľa/ riaditeľky a osoby zodpovednej za projekt do 15.augusta 2021.

 

Použité zubné kefky premeníme na koše na triedený odpad
Všetky koše, ktoré poskytneme školám vzniknú z druhotných surovín a sú vyrábané na Slovensku.
Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 milióny zubných kefiek . Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov.

Preto sme zbierali použité zubné kefky. Následne z nich vyrábali koše na triedený zber odpadu, ktoré daruje slovenským školám. Takto je minimalizovaná doprava plastového odpadu a zároveň ľudia zo Slovenska dostávajú prácu. 

Projekt je finančne podporený z Európskeho kohézneho fondu. Výška nenávratného finačného príspevku je 197 144,21 €   Projekt realizujú